3,5 km i byen

4 km i Glamsbjerg Hegn

4,5 km Søholm rundt

5 km "GM Walk"

3 km i skoven

3 km i byen

 

Glamsbjerg Motion

Krengerupvej 50
5620 Glamsbjerg
info@glamsbjergmotion.dk

 

 

 

 

daf